/ /

TÜZÜK

MARSİFED

MARMARA VE İÇ ANADOLU SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU

ANA TÜZÜĞÜ

Kuruluş Hükümleri

Madde 1

Federasyon Adı ve Yerleşim Yeri

Federasyonun adı “MARSİFED (Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu)”dur. Bundan sonra kısaca “Federasyon” olarak anılacaktır.

Merkezi Bursa’dadır.

Madde 2

Federasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için Federasyonca sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri.

A - Federasyonun Amacı

Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen, kuruluş amaçları aynı sanayici ve işadamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.

B – Bu amacı gerçekleştirmek için Federasyonca sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri.

Federasyon, amacı doğrultusunda temsil ettiği iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere: piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur; iş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapabilir; dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir; iş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir; şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapabilir; yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir; kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir; eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir, gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik edebilir; üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir; toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir; bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapabilir; toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar; uluslararası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır; uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir; insan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur; görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir; gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir; elde edeceği kazancı federasyona gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir; amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurabilir; kurulmuş olan konfederasyona katılabilir; yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir; her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar, geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etüdler vb. yapabilir; yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

Madde 3

Üyelik Koşulları

Federasyona üyelik için başvuracak dernekler;

(a) Federasyona üye diğer derneklerle kuruluş amaçları aynı,

(b) tüzel kişiliği kazanmış,

Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip, yasak faaliyetlerde bulunmayan, fesihlerine karar verilmemiş veya fesihleri için herhangi bir çalışma başlamamış, kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmemiş, acze düşmemiş, kendiliğinden dağılmış sayılmamış, kapatılmaları nedeniyle aleyhlerinde takibatta bulunulmamış veya valiliklerce faaliyetten alıkonulmamış, tasfiyeye girmemiş, dernek merkezini ismini taşıdığı yerin ait olduğu coğrafi bölge sınırları içinde kurmuş, Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmalıdırlar.

Madde 4

Federasyonun Kurucu Üyeleri

Federasyon, aşağıda adları ve adresleri yazılı olan dernekler tarafından kurulmuştur.

Merkezi BURSA’ da bulunan

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD)

V. Celal Beysel

Kültürpark İçi Arkeoloji Müzesi Yanı BURSA

Merkezi EDİRNE’ de bulunan

Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği ( EDSİAD)

Okyar Yayalar

Balıkpazarı Cd. Atıl İş Mrk. K.1 EDİRNE

Merkezi İSTANBUL’da bulunan

Türkiye Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜGİAD)

Hayati Kaya

İstiklal Cd. No: 286 Odakule Kat:14 Tepebaşı, Beyoğlu İSTANBUL

Merkezi BURSA’da bulunan

Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD)

Denizhan Sezgin Buttim C Blok BURSA

Merkezi BALIKESİR / BANDIRMA’da bulunan

Bandırma Sanayici ve İşadamları Derneği (BANSİAD)

Metin Yalçınkaya

Balıkesir Asfaltı, Ömerli Köy Yolu Üzeri 1. Km. BANDIRMA

Merkezi BURSA / ORHANGAZİ’de bulunan

Orhangazi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ORSİAD)

Necdet Utkanlar

Cami Kebir Mh. Kayım Hafız Sk. Poyraz İşhanı No:1 D:5 Orhangazi / BURSA

Federasyonun kurucuları, üyelik talebinde bulunan derneklerin üye olabilmeleri için aşağıdaki ilkelere uymalarını benimsemişlerdir. Buna göre Federasyona üye olmak isteyen dernekler; Türkiye’nin kalkınmasında özel sektöre dayalı sanayileşme ve girişimciliğin önemini kavramış olmalı, ülke kalkınmasının önündeki engellerin ancak köklü ve bilimsel temeli olan reformlarla aşılabileceğini inancını taşımalı, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefine, laik, demokratik ve insan haklarına saygılı bir hukuk devletine, piyasa ekonomisinin erdemlerine inanmalı, sosyal sorumlulukların ve etik değerlerin bilincinde olmalı, ülkemizde hızlı kalkınmanın, ancak bölgesel ve sektörel potansiyeller ile insan sermayesini en iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olacağı inancıyla, bu doğrultuda çaba göstermeli, Avrupa Birliği üyeliğini çağdaş ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir aşaması olarak değerlendirmeli, hiçbir şekilde politik, etnik, dinsel, bölgesel vb. ayrımcılık yapmamalı, ismini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektöre ilişkin çalışmalar yaparak uluslararası/ulusal/bölgesel/yerel kalkınmada insiyatif almış olmalı, üye yapısı ile, ismini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektörün ekonomik gücünü temsil edebilmelidir.

Madde 5

Üyelik Türleri

Federasyona katılacak aynı amaçlara sahip dernekler için iki tür üyelik vardır:

Asil Üyeler :

Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyelik haklarından yararlanan, federasyon iç yönetmeliğine uymakla yükümlü olan üye derneklerdir.

Fahri Üyeler :

Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı ile zorunlu mali yükümlülüğü olmayan, gözlemci

niteliğindeki derneklerdir. Fahri üyelik bir çalışma dönemi içindir; dönem sonunda kendiliğinden sona erer.

Madde 6

Üyelik İşlemleri

Federasyona üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

Federasyona girmek için 2. maddede belirtilen il veya ilçelerin sınırları içinde faaliyet gösteren ve 3. maddedeki koşulları yerine getiren bölgesel ve sektörel nitelikli, kuruluş amaçları aynı sanayici, işadamları, girişimci dernekleri, kendi Genel Kurullarında karar aldıktan sonra, Federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten bir üyelik dilekçesi ile yazılı olarak müracaat ederler. Aday derneğin üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üye derneğin önerisi şarttır.

Yönetim Kurulu, başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu aday derneğe yazılı olarak duyurur. Aday derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Aylık ve yıllık aidat ve katkı paylarının gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Federasyon üyeliği kazanılamaz.

Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üye dernekler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, Federasyona üye derneklerin, üye sayılarına ve Federasyon Genel Kurulunda derneği temsil edecek delege sayılarına bakılmaz.

Madde 7

Üyelikten Ayrılma

Federasyon üyeliğinin sona ermesi, üyelikten çıkma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. Hiçbir üye dernek, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye dernekler, üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Mevzuatta belirtilenlere ek olarak; özürsüz olarak çalışma ve toplantılarda temsil edilmeyen, verilen görevleri yapmayan, görev almaktan kaçınan ve Federasyonun yaşamasına, amaç ile faaliyet konularına ilgisiz kalan, Federasyona üye olma koşullarını yerine getirme vasfını kaybeden ve Federasyon Ana Tüzüğü hükümleri ile Federasyon iç yönetmeliği, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üye dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla üyelikten çıkartılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üye derneğe yazı ile bildirilir. Üye derneğin, bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca yeniden incelenir. Yönetim Kurulu ilk kararında ısrar ederse, bu durum üye derneğe yeniden yazılı olarak bildirilir. Bir yıla ait ödentilerini, yıl içinde yazılı tebliğe rağmen ödemeyen üye dernekler, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılırlar. Ancak çıkartılmadan önce, üyeye yıllık ödentisini ödemesi için gönderilecek taahhütlü mektubun tebliğinden sonra iki ay beklenilmesi gerekir.

Üyelikten çıkartılan üye dernek, kendisine bildirilen karara karşı Federasyon yönetim kurulu aracılığı ile itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üye derneğin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üye derneğin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde, Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkartılan üye dernek, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon yasal yollara başvurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

Madde 8

Federasyon Organları

Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

Federasyonun faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesini teminen, yukarıda belirtilen yasa gereği zorunlu olanlara ilaveten, ayrıca aşağıdaki organlar da ihdas edilmiştir:

4. Danışma Kurulu

5. Genel Sekreterlik

6. Disiplin Kurulu

Madde 9

Genel Kurul

A. Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

(a) Yasalar ile Federasyon ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, iç yönetmelikleri onaylamak,

(b) çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak,

(c) Federasyon organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

(d) geçmiş çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, yönetim ve denetim kurulu üyelerini ibra etmek,

(e) Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu önerilerini görüşüp karar bağlamak,

(f) Federasyona kabul ve üyelikten çıkarmalar hakkında nihai kararı vermek,

(g) Federasyona taşınmaz mal satın alınması veya satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

(h) Federasyonun anonim ortaklıklara iştiraki, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurmasına karar vermek;

(i) Federasyonun uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak ve gerektiğinde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek

(j) Federasyonun feshine ve malvarlığının tasfiyesine karar vermek,

(k) konfederasyonlara katılım kararını vermek; konfederasyonda Federasyonu temsil edecek kişileri seçmek veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek

 (l) Federasyon organlarını denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görevden almak,

(m) Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri yapmak, gerekli olan diğer konularda karar vermek.

(n) Federasyonun maddi ve manevi yönden güçlenmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine düşen görev, yetki, sorumluluklar ve yükümlülükleri yönetmelikle tespit etmek.

B. Yıllık Olağan Toplantı

Genel Kurul, üye derneklerin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur. Federasyon Genel Kurulu Mali Genel Kurul olarak her yıl, organların seçimi için ise üç yılda bir olağan olarak Şubat ayında toplanır ve katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile çalışmalarına başlar.

C. Genel Kurulun oluşması

Üye derneklerin Genel Kurula gönderebilecekleri delege sayısı, dernek üye sayılarına göre aşağıdaki gibi gruplanmıştır. Buna göre;

üye sayısı 100 veya daha az olan dernekler beş (5) delege,

üye sayısı 101 veya daha fazla olan dernekler on (10) delege ile

Genel Kurulda temsil edilirler.

D. Genel Kurul Çağrı ve Toplantı Yöntemi

Federasyon Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda

gösterilmiştir:

(a) Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üye dernekler ve delegeler çizelgesini saptar. Borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.

Bir önceki takvim yılı sonu itibariyle birikmiş borçlarını ödememiş üye derneğin delegeleri Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

(b) Genel Kurula katılacak üye dernekler en az on beş gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yazılı veya elektronik posta bildirilmek suretiyle toplaile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az atmış günden ntıya çağrılır. İlk toplantı fazla olamaz.

(c) Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(d) Genel Kurula katılacak üye dernek delegeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre, Genel Kurula katılan delegelerin sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları bir tutanakla saptanır.

(e) Gerekli çoğunluk sağlanmışsa, Genel Kurul toplantısı Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana, hazır bulunan delegeler arasından, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçilir.

(f) Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(g) Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş delegelerin bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz. Hiçbir delege temsil ettiği

Federasyon ile Konfederasyon arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Genel Kurul Toplantıları:

Olağan Genel Kurul;

a. Federasyon Olağan Genel Kurul toplantısının her yıl Şubat ayında yapılması zorunludur. Bir defadan fazla geri bırakılmaz. Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması kendiliğinden sona erme sebebidir.

b. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Olağanüstü Genel Kurul;

c. Genel Kurul Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da Federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, delegelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, Federasyon delegeleri

arasında üç delegeyi, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağan

Genel Kurul toplantısındaki usul ve esaslara göre yapılır.

d. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Federasyon üyelerinin tamamının çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10

Yönetim Kurulu

1. Yönetim Kurulunun Oluşumu.

Federasyonun yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık çalışma dönemi için gizli oy ile seçilir ve prensip olarak on beş (15) asil ve on beş (15) yedek üyeden oluşur. Bu sayı Genel Kurul kararı ile olmak üzere değiştirilebilir. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy olarak sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu aynı üye derneğin temsilcilerinden oluşamaz.

Federasyonun yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu, Prensip olarak her üye derneğin; tercihen SİAD Başkanı; aksi durumda ise, Başkan Yardımcısıdır. Boşta kalan diğer Yönetim Kurulu üyelikleri SİAD üyelerinden seçilir.

2. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde derneklerden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi üç delegeyi Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Her dernek bir (1) üye ile Yönetim Kurulunda temsil edilebilir.

Federasyona üye derneklerin, Yönetim Kurulu için gösterebileceği aday sayısı aşağıdaki gibidir.

Buna göre;

Üye sayısı 100 veya daha az olan dernekler bir (1) aday gösterebilir,

Üye sayısı 101 veya daha fazla olan dernekler en fazla üç (3) aday gösterebilir,

Aday gösterme, en fazla üyesi olan dernekten başlayarak en az üyesi olana doğru devam eder.

İlk tur bittiğinde Yönetim Kurulu üye sayısı kadar aday gösterilemezse en fazla üyesi olan dernekten itibaren yeni aday gösterilebilir. Yönetim Kurulu Üyesi sayısı yakalandığında turlar sona erer.

3. Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Yönetim Kurulu Genel Kurul sonrası yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir sayman seçer.

Yönetim Kurulunun çalışma yöntemi aşağıda gösterilmiştir:

(a) Başkanlık süresi üç (3) yıldır. Aynı şahıs, en fazla iki dönem üst üste aynı göreve seçilebilir.

Daha sonra en az bir çalışma dönemi (üç yıl) geçmedikçe, yeniden başkan seçilemez. Yönetim Kurulu üyeleri üst üste en fazla üç dönem seçilebilirler. Daha sonra en az bir çalışma dönemi (üç yıl) geçmedikçe, yeniden üye seçilemezler.

(b) Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya veya özürlü olsa dahi, bir yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Yerine, bir hafta içinde sıradaki yedek üye çağrılır.

(c) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

(d) Yönetim kurulu Federasyon Başkanın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

(a) Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak,

(b) Federasyonu temsil etmek, gerektiğinde temsil görevini üyelerden birine veya bir üçüncü şahsa vermek,

(c) geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

(d) yeni çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak  ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,

(e) üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük

hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri disiplin kuruluna sevk etmek,

(f) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemin saptamak, üyelere ve mülki amirliğe duyurmak,

(g) ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek üzere Genel Kurula öneri götürmek,

(h) Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

(i) danışma kurulu üyelerini seçim için Genel Kurula önermek,

(j) danışma kurulunun önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

(k) yukarıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve ana tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararları almak, uygulamada bulunmak;

(l) üye derneklerin görüşlerini alarak konfederasyon delegelerinin genel kurul tarafından belirlenmesi

Madde 11

Denetleme Kurulu

Her türlü denetime açık olan Federasyonda iç denetim görevi Denetleme Kurulu aracılığı ile yerine getirilir. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma şekline ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir:

(a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki (3) yıl için seçilir. Üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

(b) Denetleme kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

(c) Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu

tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim

yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim  yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 12

Danışma Kurulu

1. Amacı

Danışma kurulu, federasyon amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, federasyonun gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur. Kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğindedir.

2. Oluşumu, Toplantı ve Karar Nisabı

Danışma Kurulu, Federasyonun görevdeki ve eski yönetim kurulu başkan(lar)ı ile üye

derneklerin görevdeki yönetim kurulu başkanlarından oluşur. Danışma Kurulu başkanı bir önceki Federasyon Yönetim Kurulu başkanıdır. İlk dönem başkanlığı en yaşlı kurul üyesi yapar. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemini Danışma Kurulu başkanı belirler. Danışma Kurulu başkanı, gerek gördüğünde toplantıları Federasyon ve üye derneklerden daha geniş bir katılımla düzenleyebilir.

Toplantı yeter sayısı kurul üyelerinin yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan kurul üyelerinin yarısından bir fazlasıdır. Toplantıda alınan tavsiye kararları bir yazı ile yönetim kuruluna bildirilir.

3. Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

(a) Federasyon amaç ve faaliyet alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak, görüş ve öneriler geliştirmek,

(b) Üye dernekler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, Federasyona bağlılığı artırıcı çabalarda bulunmak,

(c) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüşlerini bildirmek.

Madde 13

Genel Sekreterlik

Federasyonun faaliyetleri, ilgili kanunlar ile Ana Tüzük'te belirtilen esaslar çerçevesinde ve yetkili organların kararları uyarınca, Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Genel Sekreterliğin çalışma düzeni, istihdam koşulları, görev ve yetkileri iç yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dışarıdan atanan Genel Sekreter yönetim kurulunun tabii üyesidir. Oy hakkı olmamakla beraber yönetim kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür.

Madde 14

Disiplin Kurulu

Genel Kurul tarafından seçilen beş asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini başkan seçer. Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'ndan ayrı ayrı veya birlikte talep gelmesi halinde toplanır; bu kurulların başta üye derneklerin Federasyon amaçlarına, tüzüğüne ve iç yönetmeliğe uygun davranmalarıyla ilgili konular olmak üzere, tetkikini istediği hususları inceleyip rapor düzenler, gereği için yönetim kuruluna sunar.

Madde 15

Çalışma ve Proje Grupları

Federasyon yönetim kurulu kararıyla, federasyonun amaçları doğrultusunda yönetime yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak çalışma ve/veya proje grupları kurulabilir. Aksi belirlenmedikçe, çalışma gruplarının görevleri yönetim kurulunun çalışma dönemi, proje gruplarının ise, proje süresiyle sınırlıdır. Gruplar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluk sınırları içinde çalışırlar.

Grupların oluşturulmasında, üye derneklerin de katılım ve desteğiyle Federasyon sınırları içindeki illerin/yörelerin sorunlarını araştırıp dile getirmek, çözüm önerileri ve/veya projeler geliştirmek amacıyla bölgesel nitelikli çalışma ve proje grupları kurulması öncelik taşır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 16

Bütçe

Federasyonun yıllık hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına ve konfederasyona gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Federasyona yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre yönetim kurulu önerileri doğrultusunda tüzük değişikliği ile ilgili yeter sayı ile toplanan Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Madde 17

Federasyonun Gelirleri

Federasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Aidatlar

(a) Giriş Aidatı: Giriş aidatı alınmamaktadır.

(b) Yıllık Aidat: Bütçede öngörülen, üye dernekler tarafından, üyeliğin devamı süresince Federasyona her yıl ödenecek meblağdır. Yıllık aidat miktarını arttırma veya azaltma yetkisi Genel Kuruluna verilmiştir.

2. Katkı payları

Katkı payları, federasyonun amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli Federasyon iç yönetmeliği ile düzenlenir.

3. Diğer Gelirler

Federasyon taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler, taşınır değerler gelirleri, her türlü faaliyetten elde edilen gelirler; koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve lokalden sağlanacak gelirler ile sair gelirlerden ibarettir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 18

Tüzük Değişikliği

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde, üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların 2/3 ün kararı ile alınır.

Madde 19

Federasyonun Dağıtılması

Federasyonun feshine Genel Kurul yetkilidir. Fesih kararı verilebilmesi için Federasyon delegelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde, ikinci toplantıda, toplanacak delegelerin yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak kaydıyla, federasyonun feshi konusu görüşülür. Ancak, fesih kararının hazır bulunan delegelerin üçte iki oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Federasyonun para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “tasfiye halinde Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında federasyonun borçlu olması halinde alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar üye sayıları oranında dernekler arasında paylaşılır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyon defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut federasyon mahkeme kararı ile feshedilmişse, federasyonun bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 20

Hüküm Eksikliği

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 21

Yürürlük

Bu ana tüzük, Geçici Yönetim Kurulu tarafından mülki amirliğe başvurulması ile birlikte yürürlüğe girer.

Madde 22

Delegelerin Hakları

Hiçbir delege, federasyona delege olmaya ve delege kalmaya zorlanamaz ve her delege yazılı bildirim ile istifa etme hakkına sahiptir. Her delegenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Federasyon delegeleri eşit haklara sahiptir.

Federasyon tüzüklerinde, delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı delegeler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Onursal delegeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, onursal delegelerin oy hakkı yoktur.

Madde 23

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek delegeler,Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Madde 24

Defter ve Kayıtlar

Federasyon aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir.

Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Federasyona ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Madde 25

Gelir ve Giderlerde Usul

Federasyon gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile alınması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Bu belgelerin saklama süresi 5 yıldır. Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

Federasyon gelirlerini toplayacak kişi veya kişiler Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararı ile, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden borç alabileceği gibi bankalardan da kredi alabilecektir. Ancak bir yıl içerisindeki toplam borçlanması bir önceki yılın gelirlerinin yüzde seksenini geçemez.

Taşınmaz Mal Edinme:

Federasyon amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Federasyona satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar federasyon adına tapuya tescilden itibaren bir ay içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilmelidir.

Madde 26

Genel Kurul Kararlarının İptali

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel kurul kararlarına katılmayan her delege, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her delege kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, federasyon içi denetim yolları tükenmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

Madde 27

Kurucu üye dernekler, Federasyonun tüzel kişilik kazanmasının ardından, en geç bir ay içinde ilk Genel Kurul’a kadar sadece Giriş Aidatını ödemekle yükümlüdürler.

* Geçici madde

Geçici olarak Genel Kurul tarih ve görev süreleri şöyledir;

Tüzükte 3 yılda bir olarak değiştirilecek Genel Kurul tarihi ve görev sürelerinin, bir defalığa mahsus 2 yıl sonra 2018 Şubat ayında yapılmasına, daha sonra 2021 Şubat ayında 3 yılda bir yapılmasına.

 

BİZİ TAKİP EDİN

E-BÜLTEN ÜYELİK